Zondag 5 juli 2020, Houtrustkerk Den Haag, zondag 12 juli, Scheppingskerk Leiderdorp, zondag 26 juli 2020, Julianakerk Sassenheim, zondag 2 augustus 2020, Dorpskerk Castricum, zondag 9 augustus 2020, Ontmoetingskerk Nieuwveen, zondag 16 augustus 2020, St. Pieterskerk Beesd, zondag 30 augustus 2020, Grote Kerk Oostzaan & zondag 6 september 2020, Emmaüs Ede

Overdenking naar aanleiding van Numeri 21:25-22:1 en Handelingen 8:26-40 uit de Naardense Bijbel voor de kerkdienst op zondag 5 juli 2020 om 10.30 uur in de Houtrustkerk te Den Haag, op zondag 12 juli om 10.00 uur in de Scheppingskerk te Leiderdorp, op zondag 26 juli 2020 om 10.00 uur in de Julianakerk te Sassenheim en op zondag 30 augustus 2020 om 10.00 uur in de Grote Kerk te Oostzaan, en uit de Nieuwe Bijbelvertaling op zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur in de Dorpskerk te Castricum, op zondag 9 augustus 2020 om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk te Nieuwveen, op zondag 16 augustus 2020 om 10.00 uur in de St. Pieterskerk te Beesd en op zondag 6 september 2020 om 11.00 uur in kerkelijk centrum Emmaüs te Ede

Gemeente,

De Onafhankelijkheidsverklaring, het oprichtingsdocument van de Verenigde Staten, claimt dat alle mensen gelijk geschapen zijn en de onvervreemdbare rechten van leven, vrijheid en het streven naar geluk hebben. Dit statement, ondertekend door Thomas Jefferson, die leefde van 1743-1826, drukt wellicht meer dan enig ander document de zogeheten Amerikaanse droom, de Amerikaanse geloofsbelijdenis uit, en, als er zoiets is dat we de Amerikaanse ideologie kunnen noemen, dan maakt deze droom of geloofsbelijdenis er zeker deel van uit. Aan dit statement werd daarom op sleutelmomenten in de Amerikaanse politieke geschiedenis keer op keer gerefereerd: door Abraham Lincoln, in zijn Gettysburg Address gedurende de burgeroorlog in 1863, door Jefferson binnen de burgerrechtenbeweging van de jaren vijftig en zestig, het meest beroemd door de belangrijkste woordvoerder van deze beweging, Martin Luther King, in zijn speech gedurende de mars naar Washington in 1963. De twee sleutelmomenten van de Amerikaanse politieke geschiedenis waarin deze twee speeches werden gegeven waren beide omwentelingen, veroorzaakt door de ene belangrijke kwestie in de Amerikaanse geschiedenis en cultuur: de relatie tussen de Amerikaanse geloofsbelijdenis en ras, dat is: op ras-gebaseerde slavernij en de nasleep daarvan. Jeffersons Notities over de staat Virginia, gepubliceerd in 1787, elf jaar na het opstellen van de Onafhankelijkheidsverklaring, geeft inzicht in het problematische, ambigue karakter van deze relatie.

Jefferson was, van jongs af aan, een felle tegenstander van slavernij. Hij noemde slavernij “een abominabele misdaad” en veroordeelde het in de kladversie van de Onafhankelijkheidsverklaring, maar zijn anti-slavernij-uitspraken zijn uit de uiteindelijke versie verwijderd. In de Notities over de staat Virginia worstelt Jefferson met het probleem van slavernij en ras, een probleem, waarin hij gedurende zijn hele leven op verschillende manieren verwikkeld was: als revolutionair en politicus, als een van de grootste land- en slaveneigenaren in Virginia, als man, als minnaar, als ouder en meester van tot slaaf gemaakte kinderen en, als filosoof. Jefferson’s argument in de Notities over de staat Virginia is dat slavernij onrechtvaardig is en daarom moet worden afgeschaft, maar ook, omdat rechtvaardigheid in de natuur is ingebed, zal slavernij op de lange termijn onhoudbaar zijn en daarom worden afgeschaft; slavernij heeft op zwarte mensen het effect van het aanwakkeren van een blijvende haat jegens witte mensen, en daarom zal het samenwonen van de zwart-witte bevolking tot een rassenoorlog leiden, tot de mogelijke uitroeiing van de witte bevolking, die daarom, voor haar zelfbehoud, de zwarte bevolking moet deporteren. Dit is volgens Jefferson het politieke bezwaar tegen het samenleven van de zwarte en witte bevolking. Hij voegt daar nog wat hij noemt “fysieke en morele bezwaren” aan toe die een biologisch bezwaar tegen de samenleving van zwarte en witte mensen vormt, of, beter, tegen de vermenging van zwarte en witte mensen door geslachtsgemeenschap.

Aan de ene kant was Jefferson, lijkt het, diep overtuigd van de gelijkheid van mensen, de gelijkheid van zwarte en witte mensen, een gelijkheid die inhield dat ze allemaal een moreel gevoel hebben. Aan de andere kant lijkt hij ook diep overtuigd te zijn van de inferioriteit van zwarte mensen, een inferioriteit van lichaam en intellect, dat hij zeer weinig overtuigend probeert te rechtvaardigen als iets van de natuur, niet van conditie. Hij lijkt helemaal niet zeker dat zwarte en witte mensen van dezelfde soort zijn, dezelfde rang in de natuur hebben, en vreest hun vermenging. Kortom, Jefferson lijkt nogal verdeeld over de gelijkheid van zwarte en witte mensen.

Volgens sommigen is slavernij gebaseerd op ras, op racisme, met betrekking tot de oorsprong en de innerlijke werking van het Amerikaanse politieke systeem, de Amerikaanse democratie, niet een ongerelateerd, contingent historisch feit, maar een fundamenteel feit en, volgens sommigen is op ras-gebaseerde slavernij binnen de hedendaagse Amerikaanse samenleving niet enigerlei historisch, verleden feit, maar een nog steeds zeer actueel feit en moet, volgens sommigen, het centrale feit zijn in elke uitleg van de belangrijkste kenmerken van huidig sociaal, politiek en cultureel leven in de Verenigde Staten.

De centraliteit van het probleem van op ras-gebaseerde slavernij voor de toekomstige ontwikkeling van de Verenigde Staten werd heel scherp gezien, voorzien, door Thomas Jefferson, omdat hij, ten eerste, voorzag dat het probleem van slavernij onvermijdelijk zou leiden tot een breuk van de Verenigde Staten, een burgeroorlog, die inderdaad heeft plaatsgevonden in de jaren 1861 tot 1865 en, ten tweede, hij voorzag, in de Notities over de staat Virginia, dat de afschaffing van de slavernij in combinatie met de voortdurende aanwezigheid van de zwarte bevolking binnen het grondgebied van de Verenigde Staten, onvermijdelijk zou leiden tot een rassenoorlog, die, volgens sommigen, inderdaad heeft plaatsgevonden en vandaag nog steeds plaatsvindt, omdat de afschaffing van de slavernij in 1865 en de daaropvolgende mislukking van de zogeheten Reconstructie in de zuidelijke staten in de jaren 1865 tot 1877, werd gevolgd door gelegaliseerde rassenscheiding in de jaren 1877 tot 1965. Deze rassenscheiding werd gelegaliseerd door de zogeheten Jim Crow wetten, en door het terrorisme van lynchen, en werd in de jaren 1916 tot 1970 gevolgd door de zogeheten Grote migratie van zes miljoen zwarte Amerikanen van de zuidelijke naar de noordelijke staten, en werd vanaf 1970 en verder gevolgd door de massale opsluiting van zwarte Amerikanen, om slechts enkele van de belangrijkste evenementen te noemen van deze ontwikkeling, die, zoals gezegd, volgens sommigen, inderdaad de rassenoorlog is die Thomas Jefferson voorzag.

Jefferson, klaarblijkelijk een racist, leek verdeeld, maar kon zich, lijkt me, niet zo goed bewust zijn geweest van de diepgeworteldheid van de vooroordelen van zijn landgenoten met betrekking tot zwarte mensen, hun voortdurend racisme, en zo vooruitziend de rassenoorlog te voorzien, de hete en de koude oorlog, die zo diep de geschiedenis van de Verenigde Staten hebben bepaald en bepalen, als hij het niet zelf onmogelijk achtte zwarte mensen in alle opzichten als gelijken te beschouwen.

Het diepgewortelde racisme van de Amerikaanse cultuur lijkt verbonden te zijn met een meer algemeen diepgeworteld geweld in de Amerikaanse cultuur. De Verenigde Staten heeft een geschiedenis van huiselijk geweld: een geschiedenis, omdat geweld frequent is, omvangrijk, bijna alledaags in de Amerikaanse geschiedenis, vanaf het begin (de gewelddadige verovering van het land en uitroeiing van de indiaanse volkeren) tot vandaag (het aantal wapens in het land, het aantal schietpartijen), maar geen traditie, omdat het te divers, diffuus en spontaan is geweest en omdat de Verenigde Staten een opmerkelijk gebrek aan geheugen heeft wat geweld betreft.

Het geweld van de eerste Europese verovering en bezetting, en van de volgende Amerikaanse verovering van het westen in de negentiende eeuw is gerechtvaardigd door het geloof in Amerika’s zogeheten Manifeste bestemming. Naast de Amerikaanse droom of geloofsbelijdenis, lijkt dit geloof in een missie, een Manifeste bestemming een ander essentieel element te zijn van de Amerikaanse ideologie. Racisme, de overtuiging van de inferioriteit van andere mensen, de in de loop van deze Amerikaanse missie onderworpen mensen – Indianen, Afro-Amerikanen, Mexicanen en Haïtianen – was, en is nog steeds, onlosmakelijk deel van deze Amerikaanse ideologie.

In de twintigste eeuw, in de nasleep van de interventie van de Verenigde Staten in beide wereldoorlogen, is een bepaald type imperialisme deel geworden van de Amerikaanse ideologie. De Amerikaanse missie werd geglobaliseerd in een missie om de wereld te beschermen en te bevrijden voor democratie, maar ook deze twintigste-eeuwse en eenentwintigste-eeuwse versie van de Amerikaanse ideologie is gebaseerd op de overtuiging van de inferioriteit van de mensen die het object zijn van deze missie van bescherming en bevrijding.

De Amerikaanse ideologie is een specifieke vorm van de ideologie die de westerse koloniale expansie en imperialisme, de ideologie van de moderniteit rechtvaardigen. De moderniteit die, zoals Descartes zegt, streeft naar de beheersing van de natuur door het gebruik van de rede; een beheersing van de wereld en alles wat zich daarin bevindt door degenen die claimen de representanten te zijn van de rede, van beschaving, van progressie, van geschiedenis. De koloniale expansie was vanaf het begin gerechtvaardigd door een ideologie die het recht van de superieur claimde, want meer beschaafd, meer menselijke, westerse, witte christenen om de rest van de wereld te onderwerpen en te regeren, en zichzelf te verrijken.

De Amerikaanse ideologie is een vorm van de algemene, westerse ideologie van de moderniteit, maar zijn eigenaardigheden worden bepaald door de zeer bijzondere Amerikaanse situatie, die door sommigen wordt gekarakteriseerd als ‘intern kolonialisme’. Terwijl andere westerse bevoegdheden gedurende de koloniale en imperialistische periode hun koloniën hadden en anderen gebieden en mensen op een afstand onderwierpen, meestal heel ver weg, onderwierp de Verenigde Staten, als een kolonistenkolonie, mensen – autochtoon en geïmporteerd – en koloniale, plantage landbouw binnen zijn eigen grootstedelijk gebied; en terwijl voor alle andere westerse landen het proces van dekolonisatie een buitenlandse zaak was, was en is het voor de Verenigde Staten een binnenlandse aangelegenheid: de nog steeds gaande rassenoorlog die zich in de twintigste eeuw manifesteerde in de Grote migratie, de burgerrechtenbeweging en de massale gevangenschap van Afrikaanse Amerikanen. Dus, hoewel het geweld van de Amerikaanse cultuur en geschiedenis tot op zekere hoogte typisch is, is het ook nauw verbonden met het geweld van de westerse cultuur en geschiedenis in de moderniteit.

Deze westerse ideologie van de moderniteit zelf kan worden teruggeleid naar de Griekse, joodse en christelijke wortels van de westerse cultuur. In de Griekse cultuur – in de Historiën van Herodotus en in Aristoteles’ Politika bijvoorbeeld – en in joodse en christelijke cultuur – in Numeri 21:25-22:1 en Handelingen 8:26-40 bijvoorbeeld – vindt men dit sterke gevoel van de superioriteit en van de missie van de eigen cultuur.

Begrijpelijkerwijs kunnen deze gevoelens van superioriteit van de eigen groep, mensen, ras, beschaving, en deze vijandigheid en dit geweld ten aanzien van andere groepen, mensen, rassen en beschavingen een algemeen kenmerk zijn van alle menselijke groepen, mensen, rassen, beschavingen en hun ideologieën, maar dit kan ons niet ontslaan van de taak om de bijzonderheden te bestuderen van de ideologieën die op dit moment in de tijd proberen, redelijk succesvol, de wereld te regeren, ons te regeren.

Amen

Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen, 2 juli 2017

Preek naar aanleiding van Genesis 18:20-33 uit Tora. De onderwijzing van Mosje en Lucas 11:1-13 uit de Naardense Bijbel voor de viering op zondag 2 juli 2017 om 10.00 uur in de Ontmoetingskapel van de Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen te Maarn

Gemeente,

Mag ik u meenemen in een gedachtenexperiment? Stel u voor dat Abraham op school uitblonk in basketbal en dat hij zijn succes niet dankte aan zijn lengte. Met zijn één meter vierenzestig moest hij het hebben van zijn atletische bouw, zijn strategisch inzicht, conditie en uithoudingsvermogen. Hij zit niet graag op het reservebankje. Zijn liefde voor deze balsport deelt hij met de president die hem benoemd heeft tot zijn belangrijkste buitenlandadviseur.

De afgelopen veertig jaar was Abraham ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) in Jeruzalem en had achtereenvolgens mensenrechten, humanitaire zaken en internationaal recht in zijn portefeuille. Vandaag is hij als diplomaat op vredesmissie en brengt een bezoek aan de rechtbank niet ver van het kantoor van de president.

In de Israëlische pers is zijn benoeming een troostprijs genoemd omdat de president hem eigenlijk minister van Buitenlandse Zaken had willen maken. Toen daar in de Hoge Raad bezwaren tegen bleken te bestaan omdat Abraham onjuiste informatie zou hebben verstrekt over de terreuraanval op het Kanaänitische consulaat trok hij zijn kandidatuur voor die functie terug. Voor zijn baan als nieuwe Nationale Veiligheidsadviseur is goedkeuring door de Hoge Raad niet nodig.

Omdat de grote lijnen van het Israëlitische buitenlandse beleid in het kantoor van de president worden uitgezet, en de belangrijke besluiten daar worden genomen, staat Abraham op een kleine afstand van de president. Hoe invloedrijk een veiligheidsadviseur kan zijn die het vertrouwen van de president heeft, dat heeft zijn voorganger Noach laten zien.

Bij de Verenigde Naties in Jeruzalem heeft Abraham zich de afgelopen veertig jaar laten kennen als een harde onderhandelaar met een scherpe tong, berucht om zijn directe optreden. Omzichtige diplomatieke taal, vleierijen en het kweken van goede wil door recepties, diners, jubilea en verjaardagsfeestjes af te lopen, dat hoort niet bij zijn stijl en aanpak.

Bij zijn aantreden als VN-ambassadeur was Abraham met zijn drieënveertig jaar de op-één-na jongste Hebreeër op die positie. Onervaren was hij niet, en onzeker evenmin. Al op negenentwintigjarige leeftijd was hij tot lid van de Nationale Veiligheidsraad benoemd. Enkele jaren later werd hij onderminister van Buitenlandse Zaken. Die baan dankte hij aan de toenmalige minister Sylvia Seba, een oude vriendin van zijn vader Terach die Abraham sinds zijn jeugd goed kent en die vaak als een soort mentor voor hem optrad.

De president is een nieuw beleid gestart en wil de wereld duidelijk maken dat hij de Verenigde Naties serieus neemt en een belangrijke rol toekent. Dat in de praktijk uitdragen is de eerste taak van ambassadeur Abraham.

Het ambassadeurschap van Abraham kreeg extra gewicht doordat de president zijn functie opwaardeerde tot een kabinetspost. Daardoor viel Abraham niet alleen onder de minister van Buitenlandse Zaken, maar had hij ook een directe lijn naar de president. Dat vergrootte zijn gezag bij de ambassadeurs van andere landen.

Van oudsher is Israël de hoofdrolspeler in de Veiligheidsraad, maar zonder samenwerking met andere landen krijgen de Israëlieten weinig voor elkaar. Het bijna dagelijkse overleg met de gezanten van de andere landen is daarom cruciaal, vooral de vaak moeizame onderhandelingen met de Filistijnen en de Sodomieten, die net als Israël vetorecht hebben.

Sodom is in de Veiligheidsraad de belangrijkste opponent van Israël, waarbij Abraham in een politiek spel met de ambassadeur van Sodom is verwikkeld. Sodom heeft inmiddels besloten niet met een resolutie in te stemmen die in eigen land tot een interventie van Israël kan leiden. Daardoor heeft de Veiligheidsraad bij de burgeroorlog in Sodom vrijwel steeds verdeeld en machteloos aan de zijlijn gestaan. En Abraham houdt er niet van om aan de zijlijn te staan.

Binnen de regering geldt Abraham als een interventionist, voorstander van militair ingrijpen op humanitaire gronden. Die reputatie dateert van de tijd dat hij in een ander werkverband verantwoordelijk was voor vredesmissies en tegen ingrijpen bij een genocide in een naburig land. Abrahams spijt over die inschattingsfout leidde tot een omslag in zijn denken.

Bij de VN heeft Abraham laten zien een loyaal uitvoerder van de politiek van zijn werkgever te zijn. Ook als veiligheidsadviseur zal hij zich dienen te schikken naar de koers waartoe de president besluit, maar Abraham zal wel tot het uiterste gaan om het denken van de president te beïnvloeden.

Zijn rol is aan de ene kant die van spelverdeler: als veiligheidsadviseur dient hij te zorgen dat de discussies tussen de hoofdrolspelers op veiligheidsgebied tot duidelijke besluiten en adviezen aan de president leiden. Aan de andere kant is hij de voornaamste gesprekspartner van de president over buitenlandse politiek en een sleutelfiguur bij het formuleren van de strategische visie van de regering.

Abraham opereert voor Israël als een onopvallende figuur achter de schermen. Maar aan de onderhandelingstafel met de president hanteert hij een andere stijl: hij is gedreven, uitgesproken, activistisch, smeekt af en blijft onbeleefd aandringen.

De president kent zijn pleitbezorger, begrijpt de ontstaansgeschiedenis van zijn monoloog en is bereid mee te gaan in de termen waarin Abraham denkt: die van rechtvaardigheid, beloningssystemen en quid pro quo.

Achter de president en Abraham gaan twee tradities of wijsheidsscholen schuil die een andere taal bezigen in het behandelen van de vraag op welke wijze verschillende culturen vreedzaam kunnen samenleven. Abraham gaat uit van een bepaalde, eenzijdige visie op hoe je menselijk gedrag kunt reguleren. Hij denkt aan schuld en boete, kwaad, vrijspraak en recht doen. De president heeft veel weg van de geadresseerde uit het gebed in Lucas elf: die heeft meer op met luisteren, vergeving, genade, gastvrijheid en vriendschap. Tot een echte dialoog tussen de president en Abraham komt het dan ook moeizaam. De president voegt zich naar Abrahams denkpatronen, maar Abraham lijkt nauwelijks van zijn plaats te komen. De president verlaat het toneel en Abraham keert huiswaarts.

Voorbede doen, voor een ander instaan, als diplomaat de belangen van een ander behartigen binnen een intense relatie met de president heeft een ander karakter dan het ‘Onze Vader’ bidden. In dat gebed stelt de gelovige mens zich open voor het uitgezette beleid van de president en de wijze waarop de president een organisatie inricht en maakt aan die keuzes haar of zijn belang ondergeschikt. De gelovige brengt in dat gebed tot uitdrukking dat zij of hij ervoor openstaat zich te laten overrompelen.

In dat ‘Onze Vader’ leert Abraham iets van de Palestijnse kleur die in de gelijkenis verscholen zit: iemand aanhoren, gul, warm en hartelijk zijn.

Het is even wennen deze omgekeerde orde, zelfs voor een diplomaat die de kunst verstaat zich met ernst te wijden aan de buitenlandse betrekkingen van zijn land en zich veelal behendig om allerlei obstakels heen weet te manoeuvreren.

En u begrijpt, in dat ‘Onze Vader’ zijn Sodomiet, Israëliet, Palestijn, Maarenaar en Leidenaar elkaars gelijken en gaat Abraham het toch nog schoppen tot minister van Buitenlandse Zaken.

Amen